Block 1

Aquest sistema és el més econòmic i podríem dir que és el sistema de tota la vida. S'utilitza un batent xapat sobre suport hidròfug d'igual ample que el gruix de paret. S'inclou el ribet de goma per a esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes van encolats i clavats amb puntes d'agulla sobre el batent i el marc. La unió dels muntants i capçals dels tapajuntes es realitza mitjançant biaix de cartabó de 45º. Els tapajuntes són xapats sobre suport mdf i seccions planes amb cant lleugerament bisellat de 70x10 mm i 80x10 mm.


Block 2

Aquest sistema és el de major qualitat juntament amb el Block-3 per les prestacions i aspecte que confereix al conjunt. S'utilitza un batent xapat sobre suport hidròfug de major ample que el gruix de paret i ranurat per a acoblar amb el tapajuntes. S'inclou ribet de goma per a esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes només van encolats sobre el batent i el marc. No s'utilitzen agulles per a clavar.* La unió dels muntants i capçals dels tapajuntes es realitza mitjançant biaix de cartabó de 45º. Els tapajuntes són xapats sobre suport mdf i sempre són plans de secció 80x16 mm i amb cant lleugerament bisellat. Això permet que el sòcol, en la majoria de casos, atraqui perfectament sobre el tapajuntes sense sobresortir del mateix, donant un acabat de major qualitat.


Block 3

Aquest sistema és el de major qualitat juntament amb el Block-2 per les prestacions i aspecte que confereix al conjunt. S'utilitza un batent xapat sobre suport hidròfug de major ample que el gruix de paret i ranurat per a acoblar amb el tapajuntes. S'inclou ribet de goma per a esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes només van encolats sobre el batent i el marc. No s'utilitzen agulles per a clavar.* La unió dels muntants i capçals en els tapajuntes es realitza a esquadra, sent els muntants de 80x16 mm i els capçals de 80x13 mm quedant enfonsats. Tots lleugerament bisellat. El gruix de 16 mm dels tapajuntes permet que el sòcol, en la majoria dels casos, atraqui perfectament sense sobresortir del mateix.


Block 4

Aquest sistema intermedi en preu i prestacions utilitza l'aspecte visual del Block-3 i el sistema de fixació del Block-1. S'utilitza batent xapat sobre suport mdf hidròfug d'igual ample que el gruix de paret. S'inclou el ribet de goma per a esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes van encolats i clavats sobre el batent i el marc. La unió dels muntants i capçals dels tapajuntes es realitza a esquadra, sent els muntants de 80x13 mm i els capçals de 80x10 mm, quedant enfonsats. Tots van lleugerament bisellats. El gruix de 13 mm del tapajuntes permet que el sòcol, en la majoria dels casos, atraqui perfectament sense sobresortir del mateix.


Block 5 AIR FLOW

Aquest sistema, pel seu disseny, permet la lliure circulació d'aire entre estades, tal com indica l'actual CTE (Codi Tècnic de l'Edificació), sense que l'usuari apreciï cap diferència entre un bloc de porta tradicional, conferint al conjunt un acabat estètic superior al d'altres sistemes de ventilació. La instal·lació del airejador d'escuma es realitza entre el pre-marc i el batent i assegura aquest cabal d'aire. S'utilitza un batent rexapat sobre suport hidròfug de major ample que el gruix de paret i ranurat per acoblar amb el tapajuntes. S'inclou ribet de goma per esmorteir el cop de la fulla. Aquest sistema permet eliminar la major part de puntes per a la fixació dels tapajuntes. La unió dels muntants i capçals en els tapajuntes es realitza a escaire, sent els muntants de 80x19 mm i els capçals de 80x16 mm quedant enfonsats. Tots lleugerament bisellats.


Block 6 AIR FLOW

Aquest sistema de revestiment del marc es presenta com a alternativa al Block-5 Air Flow, quan per raons tècniques no sigui possible la instal lació d'aquest. Igual que el Block-5 Air Flow aquest sistema permet la lliure circulació de l'aire entre les diferents estances, adaptant-se així al CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La instal.lació del airejador d'escuma es realitza entre el pre-marc i el batent i assegura aquest cabal d'aire. S'utilitza un batent rexapat sobre suport hidròfug d'igual ample que el gruix de paret. S'inclou ribet de goma per esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes van encolats i clavats sobre el batent i el pre-marc. La unió dels muntants i capçals en els tapajuntes es realitza a escaire, sent els muntants de 80x16 mm i els capçals de 80x13 mm quedant enfonsats. Tots lleugerament bisellats.


Block 7 AIR FLOW

Aquest sistema, pel seu disseny, permet la lliure circulació d'aire entre estades, tal com indica l'actual CTE (Codi Tècnic de l'Edificació), sense que l'usuari apreciï cap diferència entre un bloc de porta tradicional, conferint al conjunt un acabat estètic superior al d'altres sistemes de ventilació. La instal.lació del airejador d'escuma es realitza entre el pre-marc i el batent i assegura aquest cabal d'aire. S'utilitza un batent rexapat sobre suport hidròfug de major ample que el gruix de paret i ranurat per acoblar amb el tapajuntes. S'inclou ribet de goma per esmorteir el cop de la fulla. Aquest sistema permet eliminar la major part de puntes per a la fixació dels tapajuntes. La unió dels muntants i capçals en els tapajuntes es realitza mitjançant tall a biaix de 45 º, sent els muntants i els capçals de 80x16 mm. Tots lleugerament bisellats.


Block 8 AIR FLOW

Aquest sistema de revestiment del marc es presenta com a alternativa al Block-7 Air Flow, quan per raons tècniques no sigui possible la instal lació d'aquest. Igual que el Block-7 Air Flow aquest sistema permet la lliure circulació de l'aire entre les diferents estances, adaptant-se així al CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La instal.lació del airejador d'escuma es realitza entre el pre-marc i el batent i assegura aquest cabal d'aire. S'utilitza un batent rexapat sobre suport hidròfug d'igual ample que el gruix de paret. S'inclou ribet de goma per esmorteir el cop de la fulla. Els tapajuntes van encolats i clavats sobre el batent i el bastiment de base. La unió dels muntants i capçals en els tapajuntes es realitza mitjançant tall a biaix de 45 º, sent els muntants i els capçals de 80x16 mm. Tots lleugerament bisellats.

*La eliminació total de las puntes dependrà de les condicions de la paret(plomades, alicatats correctes, etc.) En qualsevol cas s'eliminen un percentatge molt alt de puntes.

Diseño Web en Barcelona